top of page

Storno podmínky k rezervacím vytvořených
v Budda BEAUTY LOUNGE

I. Úvodní ustanovení

Storno podmínky se vztahují na rezervace  (dále jako „rezervace", „schůzka") vytvořené na základě iniciativy objednavatele či koncového zákazníka (dále jen „zákazník") na jakoukoli nabízenou službu v sekci Beauty Lounge (dále jako „Beauty", „Beauty Lounge"), jako součást provozovny pod názvem Budda Lounge (dále jako „Budda Lounge“, „Budda“, „provozovna“, „prodejna“), provozovanou fyzickou osobou Anh Hong PHAM na adrese Vašatova 3218/11, 272 01 Kladno, se sídlem Redaktora Boučka 1025, 272 01 Kladno, IČO: 60599944, zapsaná v ŽR – Magistrát města Kladna (dále jako „provozovatel“).

II. Vznik schůzky

Využívání služeb v sekci Beauty jsou výhradně na dobu předem sjednanou mezi provozovatelem a zákazníkem. Schůzky do Beauty Lounge jsou možné sjednat prostřednictvím on-line rezervačního systému na webových stránkách s internetovou adresou www.budda.cz/spa-objednani, osobně v provozovně či telefonickou domluvou s personálem. Vznik veškerých rezervací na poskytované služby v sekci Beauty je dobrovolný. V moment potvrzení, odeslání a/nebo uložení rezervace zákazník potvrzuje svůj souhlas se storno podmínkami a rezevovaný termín se mezi provozovatelem a zákazníkem stává závazným.

III. Storno podmínky a stornopoplatky

Zrušení rezervované schůzky se níže rozumí zrušení ze strany zákazníka či objednavatele. Stornopoplatek je smluvní pokutou (dále jen „stornopoplatek") mezi provozovatelem a zákazníkem, který vzniká v níže uvedených situacích.

iii.i/ Při zrušení rezervované schůzky s předstihem více než -6- hodin, před jejím začátkem, se provozovatel zavazuje neúčtovat stornopoplatek.

iii.ii/ Při zrušení rezervované schůzky s předstihem méně než -6- hodin, před jejím začátkem, se zákazníkovi účtuje stornopoplatek ve výši 100,-- až 200,-- Kč splatné při další návštěvě.

iii.iii/ Při zrušení rezervované schůzky s nulovým předstihem, před začátkem sjednané schůzky, se zákazníkovi účtuje stornopoplatek ve výši 200,-- Kč splatné při další návštěvě.

iii.iv/ Výše stornopoplatku má fixní rozsah mezi 100,-- až 200,-- Kč. 

iii.v/ O přesnou výši stornopoplatku má plné rozhodné právo personál provozovny.

iii.vi/ Stornopoplatek představuje náhradu škody, náhradu přípravného materiálu a času pro plánovanou a následně neuskutečněnou schůzku a náhradu ušlého zisku způsobenou provozovateli.

iii.vii/ Pro přeobjednání předem sjednané schůzky platí stejné storno podmínky a storno lhůty uvedené v iii.i/iii.vi/.

iii.viii/ V případě neúspěšného uhrazení či odmítnutí uhrazení vzniklých stornopoplatků ze strany zákazníka si provozovatel vyhrazuje právo budoucí požadavky o sjednání schůzky ze strany zákazníka odmítnout.

iii.ix/ V případě storna z důvodů neodvratitelných událostí (úmrtí v rodině, hospitalizace zákazníka nebo člena jeho rodiny, vážné onemocnění, živelná pohroma) se storno poplatek neúčtuje. Výše uvedené skutečnosti je zákazník povinen doložit písemným dokladem provozovateli nejpozději do 3 dnů od jejich vzniku.

IV. Dárkový voucher

Platné dárkové vouchery, k uplatnění do sekce Beauty, slouží k úhradě nabízených a využitých služeb v této sekci namísto úhrady formou faktury, platební kartou či hotovostí. Při využití platného dárkového voucheru platí stejné storno podmínky vztahující se na včasné zrušení či přeobjednání předem sjednané schůzky ze strany hosta jako je uvedeno v odst. III.

V. Další ustanovení

v.i/ Vztahy mezi zákazníkem a provozovatelem se řídí ustanovením těchto storno podmínek.

v.ii/ Tyto storno podmínky trvají i po ukončení rezervační smlouvy mezi zákazníkem a provozovatelem.

v.iii/ Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit Storno podmínky k rezervacím vytvořených v Beauty Lounge. Zákazníci budou o těchto změnách informováni v kamenné provozovně Budda lounge (vyvěšením aktuální verze Storno podmínek k rezervacím vytvořených v Beauty Lounge) a na internetových stránkách www.budda.cz, včetně on-line rezervačního systému.

v.iv/ Tyto Storno podmínky k rezervacím vytvořených v Beauty Lounge v plném rozsahu nahrazují veškeré předchozí podmínky vztahující se k rezervacím vytvořených v Beauty Lounge, vydaných před datem 01. 04. 2021, a jsou platné a účinné od 01. 04. 2021.

 

VI. Jak se s námi spojit

Pokud máte jakékoli dotazy, návrhy nebo žádosti týkající se výše uvedených Storno podmínek k rezervacím vytvořených v Beauty Lounge, napište nám prosím na adresu budda.kladno@gmail.com.

bottom of page