top of page

Všeobecné podmínky použití voucherů do Budda Lounge

1. Úvodní ustanovení

Na tomto místě budete informováni o způsobu použití a využití dárkových poukazů (dále jen „dárkový poukaz", „poukaz", „voucher") vydanými a využitelnými v komerčním prostoru pod názvem Budda Lounge (dále jako „Budda Lounge“, „Budda“, „provozovna“, „prodejna“), provozovaným fyzickou osobou Anh Hong PHAM na adrese Vašatova 3218/11, 272 01 Kladno, se sídlem Redaktora Boučka 1025, 272 01 Kladno, IČO: 60599944, zapsaná v ŽR – Magistrát města Kladna (dále jako „provozovatel“). 

II. Vznik dárkového poukazu

O vydání dárkového poukazu je možné zažádat:

ii.i/   osobně na provozovně,

ii.ii/  telefonicky na recepční telefon s kontaktním číslem +420 777 999 677,

ii.iii/ on-line, vyplněním e-formuláře na www.budda.cz/bl-voucher a/nebo www.budda.cz/hl-voucher,

při čemž je žadatel (dále jen „zákazník", „žadatel") informován o platnosti poukazu písemně při on-line žádosti či slovně při telefonické a/nebo osobní žádosti a dále vytištěným textem na poukazu odkázán na tyto podmínky využití voucheru s odkazem www.budda.cz/podminky-vyuziti-voucheru-buddaPo úspěšném zažádání o vybraný poukaz a po souhlasu s podmínkami je žadatel vyzván k uhrazení hodnoty poukazu, po čemž je žadateli vydán poukaz s vyznačenou platností, hodnotou, unikátním kódem a informací týkající se uplatnitelnosti ve specifické sekci (Hookah Lounge nebo Beauty Lounge) provozovny, relevantní primárně pro příjemce (dále jen „příjemce", „držitel") dárkového poukazu. Po uhrazení zažádaného poukazu a jeho aktivaci není možné vydaný voucher vyměnit za jiný do druhé sekce. Platné dárkové poukazy mohou být tištěné i elektronické a jsou uplatnitelné pouze v provozovně Budda Lounge.

III. Platnost a uplatnitelnost dárkového poukazu

Platnost všech druhů dárkových poukazů do provozovny Budda jsou -3- kalendářní měsíce, začínající dnem uhrazení plné hodnoty voucheru. Na každém poukazu je vyznačena jeho platnost. Platnost voucheru je konečná a nelze prodloužit. Po využití voucheru a/nebo po uplynutí jeho platnosti se voucher stává neplatným a nebude možné žádným způsobem vrátit peníze za saldo na dárkovém poukazu a za žádných okolností držitel nebude moci hodnotu poukazu reklamovat.

Informace na poukazu, na kterých závisí jeho platnost je nutné chránit. V moment, kdy je personálu provozovny předložen poukaz s nečitelnými infromacemi z důvodu špatné údržby držitelem, se poukaz stává neplatným.

V případě ztráty či odcizení poukazu nenese provozovatel žádnou odpovědnost a poukaz nemůže být žádným způsobem nahrazen​. Účtenku o nákup poukazu nelze v žádném případě akceptovat jako náhradu za odcizený či ztracený poukaz. Padělání a/nebo pozměnění poukazů je zakázáno a trestné podle platného zákona ČR.

Bez předložení tištěného či elektronického voucheru s platnými a čitelnými informacemi nelze poukaz uplatnit.

IV. Využití voucheru na specifickou službu do sekce Beauty Lounge

Pro držitele dárkového poukazu s předem určenou službou k uplatnění v Beauty Lounge, je potřeba si na danou službu sjednat schůzku prostřednictvím on-line rezervačního systému na stránkách s internetovou adresou www.budda.cz/spa-objednani, osobně v provozovně či telefonickou domluvou s personálem. V den sjednané schůzky k uplatnění poukazu na specifickou službu do Beauty Lounge se držitel poukazu dostaví s platným voucherem, který při návštěvě předloží personálu. Pokud držitel voucheru při návštěvě a využívání sjednaných služeb v provozovně není schopen z jakýchkoli důvodů předložit platný poukaz personálu, je povinen využité služby uhradit hotovostí či bezhotovostní transakcí před opuštěním prostor provozovny. 

Specifikovaná služba na dárkovém poukazu nelze změnit. Poukaz se uplatňuje jednorázově, není směnitelný za peníze a je nevratný.

V. Využití víceúčelového voucheru s peněžní hodnotou

Pro držitele dárkového poukazu s peněžní hodnotou (500,-- Kč a/nebo 1.000,-- Kč) k uplatnění do Beauty Lounge je nutné se předem objednat na požadovanou službu prostřednictvím on-line rezervačního systému na stránkách s internetovou adresou www.budda.cz/spa-objednani, osobně v provozovně či telefonickou domluvou s personálem. V den sjednané schůzky k uplatnění poukazu na vybranou službu do sekce Beauty Lounge se držitel poukazu dostaví s platným voucherem, který při návštěvě předloží personálu.

Pro držitele dárkového voucheru s peněžní hodnotou (500,-- Kč a/nebo 1.000,-- Kč) k uplatnění do sekce Lounge je nutné poukaz uplatnit pouze za služby nabízené v rámci této sekce. Stejně tak je dárkový voucher s peněžní hodnotou  (500,-- Kč a/nebo 1.000,-- Kč) k uplatnění do Beauty Lounge uplatnitelný pouze za služby v rámci této sekce. 

 

Hodnota uvedená na dárkovém poukazu se držiteli odečte z účtu při návštěvě a využití nabízených služeb v relevantní sekci k poukazu. Hodnota účtu přitom musí být stejná nebo vyšší než saldo voucheru. Bude-li hodnota celého účtu nižší než saldo voucheru, rozdíl se nevrací. Je-li hodnota celého účtu vyšší než saldo poukazu, je nutné rozdíl doplatit. 

 Ho

Pokud držitel voucheru při návštěvě a využívání sjednaných služeb v provozovně není schopen z jakýchkoli důvodů předložit platný poukaz personálu, je povinen využité služby uhradit hotovostí či bezhotovostní transakcí před opuštěním prostor provozovny. 

Poukaz se uplatňuje jednorázově, není směnitelný za peníze a je nevratný. Při návštěvě a využívání nabízených služeb v relevantní skci k poukazu je možné uplatnit více poukazů současně. 

VI. Využití víceúčelového promo voucheru s peněžní hodnotou 100,-- Kč

Víceúčelové promo vouchery v jediné dostupné peněžní hodnotě 100,-- Kč a uplatnitelné v obou sekcích Hookah i Beauty Lounge, jsou vydávány provozovatelem jako promo či sponzorový dar (dále jen promo voucher", promo poukaz"), a to zcela zdarma. Promo vouchery tedy nejsou k prodeji a jejich výdej závisí na úplném úsudku provozovatele a/nebo jeho odpovědných zástupců.

Pokud se držitel promo poukazu rozhodne k jeho uplatnění v Beauty Lounge, je nutné se předem objednat na vybranou službu prostřednictvím on-line rezervačního systému na stránkách s internetovou adresou www.budda.cz/spa-objednani, osobně v provozovně či telefonickou domluvou s personálem. V den sjednané schůzky k uplatnění poukazu na vybranou službu do Beauty Lounge se držitel poukazu dostaví s platným voucherem, který při návštěvě předloží personálu.

K uplatnění promo poukazu v sekci Hookah Lounge, předloží držitel platný promo voucher personálu při jeho/její návštěvě.

Hodnota uvedená na promo poukazu se držiteli odečte z účtu při návštěvě a využití nabízených služeb v relevantní sekci k poukazu. Hodnota účtu přitom musí být stejná nebo vyšší než saldo promo voucheru. Bude-li hodnota celého účtu nižší než saldo promo voucheru, rozdíl se nevrací. Je-li hodnota celého účtu vyšší než saldo promo poukazu, je nutné rozdíl doplatit. 

Pokud držitel voucheru při návštěvě a využívání sjednaných služeb v provozovně není schopen z jakýchkoli důvodů předložit platný promo poukaz personálu, je povinen využité služby uhradit hotovostí či bezhotovostní transakcí před opuštěním prostor provozovny. 

Promo poukaz se uplatňuje jednorázově, není směnitelný za peníze a je nevratný. Stejně jako všechny jiné Budda vouchery, i na promo vouchery vydané provozovatelem se vztahuje platnost promo voucheru, který je vždy uveden na vydaném promo poukazu. Promo poukaz je ale jediný Budda poukaz, který nelze uplatnit s dalším Budda poukazem současně. 

VII. Mimořádné události

Jako mimořádná událost se rozumí omezení normální činnosti provozovny dle nařízení vlády ČR a/nebo příslusnými státními orgány z jakékoli nastalé situace mimo kontrolu provozovatele (dále jen „mimořádná situace"). V takovém případě jsou dárkové vouchery se splatností spadající do období trvání omezené činnosti z vzniklé mimořádné události prodloužené o -1- měsíc od doby obnovení normální činnosti provozovny po úplném skončení omezení činnosti provozovny z nastalé mimořádné události.

 

Informace o tomto prodloužení je platná a definitivní, pokud není provozovatelem stanoveno jinak. Informace o prodloužení afektovaných dárkových poukazu z nastalé mimořádné události je komunikováno provozovatelem prostřednictvím webových stránek na adrese www.budda.cz, na sociálních sítích pod uživatelským účtem @budda.kladno a na e-mailové dotazy zaslané na oficiální e-mailovou adresu provozovny budda.kladno@gmail.com

MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST - COVID-19 2020/2021

​vii.i/ Platnosti dárkových poukazů, jejichž platnost spadá do období:

a. říjen 2020,

b. listopad 2020,

c. prosinec 2020,

d. leden 2021,

e. únor 2021,

f.  březen 2021,

g. duben 2021,

       se prodlužují do definitivního a jednotného data, a to do 31-08-2021.

VIII. Další ustanovení

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit Všeobecné podmínky použití voucherů do Budda Lounge bez uvedení důvodu. Zákazníci včetně žadatelů a držitelů dárkových poukazů do Budda Lounge budou o těchto změnách informováni v kamenné provozovně Budda Lounge (vyvěšením aktuální verze Všeobecných podmínek použití voucherů do Budda Lounge) a na internetových stránkách www.budda.cz

 

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli ukončit činnost provozovny Budda Lounge. Datum ukončení činnosti provozovny bude oznámeno v kamenné provozovně Budda Lounge s řádným předstihem, na internetových stránkách www.budda.cz a na sociálních sítích @budda.kladno (Instagram, Facebook), umožňující zákazníkům a držitelům dárkových voucherů si sjednat termín a platné poukazy uplatnit před datem zániku provozovny.

Aktuální znění Všeobecných podmínek použití voucherů do Budda Lounge je dostupné na internetových stránkách www.budda.cz a je vyvěšeno v kamenné provozovně Budda Lounge.

Tyto Všeobecné podmínky použití voucherů do Budda Lounge v plném rozsahu nahrazují veškerá předchozí pravidla vztahující se k dárkovým voucherům Budda Lounge, jakož i veškerá další pravidla spojená s dárkovými poukazy vydaná před datem 11. 05. 2020.

Tyto Všeobecné podmínky použití voucherů do Budda Lounge jsou platné a účinné od 11. 05. 2020.

Používání těchto stránek podléhá příslušným ustanovením právního řádu České republiky.

IX. Jak se s námi spojit

Pokud máte jakékoli dotazy, návrhy nebo žádosti týkající se výše uvedených Všeobecných podmínek použití voucherů do Budda Lounge, napište nám prosím na adresu budda.kladno@gmail.com.

bottom of page